K214 Afghan Kilim 2.5 x 6

K214 Afghan Kilim 2.5 x 6

SKU: K214