K208 Afghan Kilim 4.3 x 6.3

K208 Afghan Kilim 4.3 x 6.3

SKU: K208