K164 Afghan Kilim 3.3x5.2

K164 Afghan Kilim 3.3x5.2

SKU: K164