K163 Afghan Kilim 3.4x4.9

K163 Afghan Kilim 3.4x4.9

SKU: K163