K161 Afghan Kilim 3.4x4.9

K161 Afghan Kilim 3.4x4.9

SKU: K161