K152 Afghan Kilim 2.8x4.3

K152 Afghan Kilim 2.8x4.3

SKU: K152