K218 Afghan Kilim 6 x 8.3

K218 Afghan Kilim 6 x 8.3

SKU: K218