K213 Afghan Kilim 2.5 x 6.5

K213 Afghan Kilim 2.5 x 6.5

SKU: K213