K193 Afghan Kilim 5.4x7

K193 Afghan Kilim 5.4x7

SKU: K193