K185 Afghan Kilim 6.7x9.9

K185 Afghan Kilim 6.7x9.9

SKU: K185