K184 Afghan Kilim 6.7x9.9

K184 Afghan Kilim 6.7x9.9

SKU: K184