K183 Afghan Kilim 7x9.6

K183 Afghan Kilim 7x9.6

SKU: K183