K182 Afghan Kilim 6.7x9.10

K182 Afghan Kilim 6.7x9.10

SKU: K182