K181 Afghan Kilim 4.8x7.9

K181 Afghan Kilim 4.8x7.9

SKU: K181