K178 Afghan Kilim 6.6x8.2

K178 Afghan Kilim 6.6x8.2

SKU: K178