K177 Afghan Kilim 4x6.4

K177 Afghan Kilim 4x6.4

SKU: K177