K158 Afghan Kilim 6.11x9.11

K158 Afghan Kilim 6.11x9.11

SKU: K158