K157 Afghan Kilim 6.7x9.10

K157 Afghan Kilim 6.7x9.10

SKU: K157