K134 Afghan Kilim 4.3x6.1

K134 Afghan Kilim 4.3x6.1

SKU: K134