A260 Persian Shiraz Gashgai 3.8 x 5.10

A260 Persian Shiraz Gashgai 3.8 x 5.10

SKU: A260